Yenilikler ve Osmanlı Devleti
XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa devletlerine karşı yenik düşmeye başlayan Osmanlı Devleti
bu durumu değiştirmek amacıyla Avrupa’daki yenilikleri incelemeye başlamış, XVIII.
yüzyıldan itibaren de bilim ve teknoloji alanında Avrupalı devletleri örnek alarak bazı
yenilenme ve ilerleme atılımlarında bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin yenilenme ve ilerleme
yönünde yaptığı bu atılımlara ıslahat adı verilir. Bu ıslahatları haberleşme, ulaşım, bankacılık
ve eğitim alanlarında incelenebilir.

Matbaanın Kullanılmaya Başlanması
XVIII. yüzyılda Paris’te bilim, teknik ve eğitim alanında incelemeler yapan Sait Mehmet
Çelebi, matbaayı incelemiş ve döndüğünde İbrahim Müteferrika ile çalışmaya başlamıştır.
Osmanlı Devleti’nde matbaanın kullanılmaya başlanması ile ilk Türkçe Resmî gazete
Takvim-i Vekayi yayımlanmaya başlanmıştır.

Haberleşme Alanında Yapılan Islahatlar
Osmanlı devlet adamları XIX. yüzyılda haberleşme alanında ıslahatlar yapılması gerektiğini
düşünmüştür. Bunun üzerine 1840 yılında Posta Nezareti kurulmuştur. Posta Nezareti’nin
kurulmasının ve illere postaneler açılmasının ardından ise Osmanlı Devleti ilk kez 1854
yılında Kırım Savaşı’nda telgrafı kullanmıştır. Telgraf daha sonra, telgraf hatlarının ülke
geneline yayılması ile önemli bir haberleşme aracı hâline gelmiştir.

Ulaşım Alanında Yapılan Islahatlar
Osmanli Devletinde Yapilan islahatlar (Yenilikler ve ilerlemeler)Buharlı makinenin icat edilmesinin ardından XIX. yüzyılda Avrupa’da buharla çalışan tren ve gemiler kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devlet adamları buharlı makine ile çalışan bu araçları incelemiş ve İngiltere’den buharlı bir gemi alınmıştır. Buharlı gemilerden sonra buharlı trenler de kullanılmaya başlanmıştır. İlk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında inşa edilmiş, zamanla başka demir yolu ağları da açılmış ve ulaşım kolaylaşmıştır.

Bankacılık Alanında Yapılan Islahatlar

Osmanli Devletinde Yapilan islahatlar (Yenilikler ve ilerlemeler)XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nde ulusal niteliğe sahip bir banka kurulması için yeterli sermaye yoktu ve bankalar yabancıların elindeydi. Bu durumdan ise en çok çiftçiler zarar görüyordu. 1863 yılında Mithat Paşa öncülüğünde devlet eli ve devlet himayesinde kurulan, adına Memleket Sandıkları denilen organizasyon; millî bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir. Memleket Sandıkları daha sonra bankaya dönüştürülmüştür ve günümüzde Ziraat Bankası olarak da bilinmektedir.

Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında da pek çok yenilik yapılmıştır. Avrupa’ya
öğrenci gönderilmeye başlanmış, ilköğretim mecburi hâle getirilmiştir. Harp Akademisi
(Erkan-ı Harbiye Okulu) ve Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani) bu dönemde açılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here